Thẻ khách hàng được phát hành cho khách hàng để: giảm giá lúc thanh toán mua lẻ, để tích lũy doanh số mua. Thẻ được sử dụng trong cửa sổ bán lẻ mã vạch khi thanh toán