iShopman hỗ trợ quản lý số lượng diện tích cho xưởng cắt kính: số lượng m2 = (rộng * dài) * số tấm

(07/04/2015)

Khi thiết lập tùy chọn "Số lượng diện tích" trong menu: Hệ thống/Tham số chương trình, trong phiếu nhập xuất, trước cột số lượng sẽ thêm 3 cột cho phép bạn nhập vào chiều rộng - dài và số tấm.
Số lượng sẽ được tính dựa vào 3 tham số đó.
Ví dụ: có thể nhập 2 tấm kính dài 1150mm, rộng 1200mm, số lượng cuối sẽ là (1150*1200)*2/1.000.000= 2,76m2


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: