Cập nhật nâng cấp iShopman, iShopmanRes tháng 08-2014

(13/08/2014)

- Tính năng quản lý đơn đặt hàng từ khách hàng, dự kiến nhập hàng, kiểm soát tồn kho hàng khách đặt còn thiếu, hàng cần nhập được đưa vào bản tiêu chuẩn

- Thay đổi một phần giao diện "Trang chủ" của iShopman

- Đưa thêm tính năng "Gộp" thanh toán vào iResman, cho phép thanh toán từ nhiều bàn gộp vào 1 bàn

- Tự động khôi phục lại các phiên tính giờ đối với các bàn muốn kết thúc nhầm


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: