iShopmanHOTEL - tính năng nghiệp vụ

(29/06/2018)

  • Quản lý hệ thống: khởi tạo dữ liệu, tạo + phân quyền người sử dụng, bảo trì + sao lưu + phục hồi dữ liệu
  • Quản lý danh mục: danh sách phòng - loại phòng - giá theo giờ/qua đêm/cả ngày/phụ thu trước giờ - quá giờ, nhóm hàng hóa - hàng hóa (đồ ăn/ đồ uống/ nguyên liệu/ thành phẩm), khách hàng, nhân viên, ca bán hàng
  • Quản lý thuê phòng: vào phòng theo giờ/qua đêm/ngày đêm, vào món cho phòng - thêm sửa xóa món, in phiếu thanh toán/tạm tính, chuyển/gộp/tách phòng, giảm giá, báo cáo doanh thu, chi tiết hàng bán..
  • Quản lý kho: nhập - xuất - tồn - giá vốn, tính định lượng, báo cáo kho, kiểm kê...
  • Quản lý thu chi: quĩ tiền mặt, tiền ngân hàng, các loại chi/chi, dòng tiền
  • Quản lý thẻ khách hàng: thẻ VIP, thẻ giảm giá, tích điểm
  • Quản lý mua hàng: tạo phiếu nhập mua, in phiếu
  • Quản lý công nợ: nợ phải thu, nợ phải trả, chi tiết quá trình nợ
  • Hệ thống báo cáo quản lý kinh doanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn:
Email:
Mã xác nhận: